Thanh Hóa: Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên

Để đánh giá, lựa chọn được đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn của chức danh hạng II, hạng III các cấp học, tỉnh Thanh Hóa vừa có kế hoạch tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS công lập năm 2019.

Qua đó, cơ quan có thẩm quyền xem xét, bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp (CDNN) giáo viên (GV) theo quy định và có kế hoạch quản lý, sử dụng và thực hiện các quyền lợi đối với đội ngũ GV; động viên, khuyến khích đội ngũ GV học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác.

Tỉnh Thanh Hóa vừa có kế hoạch tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non,                                                             Tiểu học, THCS công lập năm 2019.

Ông Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật về xét thăng hạng CDNN đối với viên chức (xét thăng hạng); bảo đảm bình đẳng, công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật. Viên chức phải có đủ tiêu chuẩn, điều kiện của CDNN xét thăng hạng.

Đối tượng xét thăng hạng, gồm: GV Mầm non (hạng IV lên hạng III và hạng III lên hạng II), GV Tiểu học (hạng IV lên hạng III và hạng III lên hạng II), GV THCS (hạng III lên hạng II).

Việc cử GV dự xét thăng hạng phải căn cứ vào vị trí việc làm, cơ cấu CDNN, nhu cầu của các cơ sở giáo dục công lập và tình hình thực tế của địa phương. Chỉ được xét từ hạng thấp lên hạng cao hơn liền kề cùng CDNN đang giữ.

Bên cạnh đó, phải có đủ hồ sơ và các minh chứng theo quy định. Đối với các tiêu chuẩn, tiêu chí không có minh chứng là văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận thì minh chứng là xác nhận của cơ quan sử dụng GV về năng lực của GV đáp ứng các tiêu chuẩn, tiêu chí đó.

Điều kiện, tiêu chuẩn để GV tham dự xét thăng hạng

Điều kiện, tiêu chuẩn để GV tham dự xét thăng hạng là cơ sở giáo dục có nhu cầu về vị trí việc làm của CDNN ở hạng đăng ký dự xét và được cấp có thẩm quyền cử tham dự xét thăng hạng.

Đồng thời, được cấp có thẩm quyền đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian công tác 3 năm liên tục tính đến thời điểm đăng ký xét thăng hạng; có đủ phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.

Ngoài ra, phải có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của CDNN ở hạng đăng ký dự xét theo quy định.

Đối với GV Mầm non, Tiểu học, việc xét từ hạng IV lên hạng II là thông qua việc xét và chấm điểm hồ sơ theo quy định tiêu chuẩn CDNN GV hạng III của mỗi cấp học.

Từ hạng III lên hạng II là thông qua việc xét, chấm điểm hồ sơ và sát hạch theo quy định tiêu chuẩn CDNN GV hạng II của mỗi cấp học.

Hồ sơ đạt 100 điểm thì được tham gia sát hạch, việc sát hạch được thực hiện thông qua các hình thức làm bài khảo sát hoặc phỏng vấn.

Bài khảo sát được thực hiện thông qua làm bài viết hoặc trắc nghiệm, nội dung liên quan đến nhiệm vụ của nhà giáo. Phỏng vấn được thực hiện trực tiếp đối với từng người, nội dung phỏng vấn liên quan đến nhiệm vụ của nhà giáo quy định tại tiêu chuẩn hạng CDNN GV hạng II của mỗi cấp học.

Đối với giáo viên THCS

Đối với GV THCS, việc xét từ hạng III lên hạng II thông qua việc xét và chấm điểm hồ sơ theo quy định tiêu chuẩn CDNN GV THCS hạng II.

Hồ sơ xét thăng hạng được chấm theo thang điểm 100, điểm sát hạch theo thang điểm 20. Không làm tròn số khi cộng điểm.

GV không được thăng hạng trong kỳ xét thăng hạng thì không được bảo lưu kết quả cho kỳ xét thăng hạng lần sau.

Hội đồng sơ tuyển phải thông báo, niêm yết công khai kế hoạch xét thăng hạng GV năm 2019 tại trụ sở làm việc và tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trước 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ xét thăng hạng…

Đồng thời, phải chịu trách nhiệm về tiêu chí, điều kiện, tiêu chuẩn của GV được đề nghị thăng hạng và phải trực tiếp giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo về GV của cơ sở giáo dục đề nghị thăng hạng.

Khi cơ quan quản lý Nhà nước về GV kiểm tra phát hiện những trường hợp sơ tuyển và đề nghị thăng hạng không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, điều kiện và trái thẩm quyền sẽ đề nghị cấp có thẩm quyền hủy quyết định đã ban hành.

Việc sơ tuyển và cử GV dự xét thăng hạng được thực hiện trong quý II/2019. Sang quý III, Chủ tịch UBND cấp huyện có văn bản đề nghị và nộp hồ sơ, danh sách GV đăng ký dự xét thăng hạng về Sở Nội vụ. Việc tổ chức xét thăng hạng và công bố kết quả sẽ được thực hiện trong quý IV/2019.

 

Link nguồn: https://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/thanh-hoa-xet-thang-hang-chuc-danh-nghe-nghiep-cho-giao-vien-20190417134931678.htm