Chiều ngày 25/06, thí sinh dự thi THPT Quốc gia 2019 tiến hành làm bài thi môn Toán. Thời gian làm bài là 90 phút với hình thức thi trắc nghiệm.

Nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của quý phụ huynh và các thí sinh về kỳ thi quan trọng này. Tin mới sẽ thường xuyên cập nhật đáp án chính thức cũng như các thông tin liên quan đến quá trình thi tuyển.

Dưới đây là bộ đáp án đề thi môn Toán – Kỳ thi THPT Quốc gia 2019 đang được Tin mới cập nhật.

Đáp án môn toán thi THPT quốc gia 2019

Đáp án môn toán mã đề thi 123 kì thi THPT 2019

1. A 2. C 3. B 4. A 5. B 6. A 7. C 8. C 9. B 10. D
11. D 12. B 13. C 14. D 15. A 16. A 17. B 18. A 19. B 20. B
21. D 22. A 23. C 24. A 25. C 26. B 27. C 28. B 29. D 30. A
31. C 32. A 33. B 34. A 35. B 36. B 37. A 38. C 39. C 40. B
41. B 42. C 43. C 44. A 45. C 46. D 47. C 48. B 49. B 50. A

Đáp án môn toán mã đề thi 122 kì thi THPT 2019

1. A 2. D 3. D 4. A 5. C 6. D 7. C 8. C 9. D 10. B
11. C 12. A 13. D 14. C 15. B 16. B 17. B 18. A 19. B 20. C
21. C 22. A 23. A 24. D 25. B 26. D 27. A 28. C 29. B 30. B
31. C 32. B 33. D 34. A 35. A 36. C 37. C 38. B 39. B 40. B
41. B 42. C 43. A 44. A 45. C 46. A 47. D 48. D 49. B 50. D

Đáp án môn toán mã đề thi 121 kì thi THPT 2019

1. B 2. B 3. B 4. C 5. C 6. D 7. B 8. B 9. C 10. D
11. C 12. B 13. C 14. B 15. B 16. 17. B 18. C 19. A 20. C
21. A 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Đáp án môn toán mã đề thi 120 kì thi THPT 2019

1. A 2. C 3. C 4. C 5. A 6. C 7. C 8. B 9. A 10. A
11. D 12. A 13. B 14. C 15. D 16. C 17. C 18. C 19. D 20. C
21. B 22. B 23. B 24. C 25. D 26. B 27. C 28. A 29. D 30. A
31. A 32. D 33. A 34. B 35. C 36. D 37. D 38. D 39. B 40. A
41. A 42. D 43. A 44. D 45. C 46. D 47. A 48. C 49. A 50. A

Đáp án môn toán mã đề thi 118 kì thi THPT 2019

1. C 2. A 3. D 4. B 5. B 6. B 7. B 8. A 9. D 10. C
11. A 12. B 13. C 14. A 15. C 16. C 17. B 18. B 19. A 20. D
21. A 22. B 23. C 24. D 25. A 26. A 27. B 28. A 29. D 30. D
31. B 32. A 33C 34. B 35. A 36. A 37. A 38. A 39. C 40. D
41. A 42. D 43. D 44. C 45. D 46. D 47. C 48. B 49. B 50. A

Đáp án môn toán mã đề thi 115 kì thi THPT 2019

1. D 2. C 3. C 4. C 5. D 6. A 7. D 8. C 9. D 10. A
11. B 12. B 13. B 14. D 15. C 16. D 17. D 18. A 19. C 20. B
21. C 22. B 23. B 24. A 25. D 26. B 27. A 28. C 29. A 30. A
31. B 32. D 33. B 34. B 35. A 36. C 37. C 38. D 39. A 40. D
41. D 42. A 43. B 44. B 45. D 46. C 47. A 48. B 49. B 50. A

Đáp án môn toán mã đề thi 111 kì thi THPT 2019

1. A 2. B 3. C 4. D 5. A 6. D 7. A 8. B 9. B 10. A
11. C 12. B 13. A 14. A 15. C 16. C 17. B 18. B 19. B 20. C
21. D 22. A 23. B 24. D 25. A 26. C 27. B 28. B 29. D 30. C
31. D 32. C 33. D 34. C 35. C 36. B 37. D 38. B 39. B 40. B
41. B 42. B 43. A 44. A 45. D 46. C 47. B 48. B 49. D 50. C

Đáp án môn toán mã đề thi 109 kì thi THPT 2019

1. D 2. C 3. C 4. C 5. A 6. B 7. B 8. B 9. A 10. D
11. A 12. A 13. D 14. A 15. B 16. C 17. D 18. C 19. A 20. B
21. D 22. D 23. A 24. A 25. A 26. C 27. B 28. C 29. A 30. A
31. D 32. D 33. B 34. D 35. A 36. D 37. B 38. A 39. D 40. B
41. C 42. A 43. C 44. A 45. C 46. 47. D 48. A 49. A 50. C

Đáp án môn toán mã đề thi 104 kì thi THPT 2019

1. A 2. B 3. A 4. D 5. B 6. A 7. D 8. B 9. B 10. A
11. D 12. A 13. C 14. C 15. C 16. A 17. C 18. B 19. D 20. D
21. B 22. C 23. C 24. A 25. D 26. B 27. A 28. D 29. A 30. B
31. C 32. C 33. A 34. B 35. D 36. B 37. D 38. A 39. D 40. C
41. B 42. B 43. B 44. C 45. D 46. C 47. D 48. B 49. B 50. C

Đáp án môn toán mã đề thi 103 kì thi THPT 2019

. C 2. B 3. A 4. D 5. B 6. D 7. B 8. D 9. D 10. C
11. B 12. C 13. A 14. A 15. A 16. C 17. D 18. D 19. A 20. C
21. C 22. A 23. C 24. A 25. D 26. D 27. A 28. C 29. C 30. A
31. C 32. C 33. A 34. D 35. C 36. C 37. A 38. D 39. D 40. C
41. A 42. C 43. D 44. D 45. A 46. A 47. A 48. C 49. A 50. D

Đáp án môn toán mã đề thi 101 kì thi THPT 2019

1. B 2. A 3. C 4. D 5. D 6. A 7. C 8. A 9. C 10. A
11. A 12. B 13. C 14. C 15. A 16. C 17. B 18. A 19. A 20. B
21. C 22. A 23. D 24. A 25. A 26. D 27. D 28. D 29. B 30. B
31. B 32. C 33. C 34. C 35. B 36. B 37. C 38. C 39. C 40. B
41. B 42. B 43. B 44. A 45. C 46. D 47. A 48. A 49. B 50. D

Đáp án môn toán mã đề thi 119 kì thi THPT 2019

Đáp án môn toán mã đề thi 119 kì thi THPT 2019

Đáp án môn toán mã đề thi 116 kì thi THPT 2019

Đáp án môn toán mã đề thi 116

Đáp án môn toán mã đề thi 102 kì thi THPT 2019

Đáp án môn toán mã đề thi 102

Đáp án môn toán mã đề thi 105 kì thi THPT 2019

Đáp án môn toán mã đề thi 105

Đáp án môn toán mã đề thi 106 kì thi THPT 2019

Đáp án môn toán mã đề thi 106

Đáp án môn toán mã đề thi 107 kì thi THPT 2019

Đáp án môn toán mã đề thi 107

Đáp án môn toán mã đề thi 108 kì thi THPT 2019

Đáp án môn toán mã đề thi 108

Đáp án môn toán mã đề thi 124 kì thi THPT 2019

Đáp án môn toán mã đề thi 124

Đáp án môn toán mã đề thi 114 kì thi THPT 2019

Đáp án môn toán mã đề thi 117

Đáp án môn toán mã đề thi 117 kì thi THPT 2019

Đáp án môn toán mã đề thi 117

Đáp án môn toán mã đề thi 113 kì thi THPT 2019

Đáp án môn toán mã đề thi 113

Đáp án môn toán mã đề thi 112 kì thi THPT 2019

Đáp án môn toán mã đề thi 112